Tay cầm chơi game các loại

Tay cầm chơi game Betop có dây BTP 2272 (đen).
Tay cầm chơi game có dây Betop BTP 2170U.
Tay cầm game Vibration EW2008 - có dây (đen).