GENAI

Tai nghe nhét tai có dây GENAI MI - tích hợp micro (trắng)
-29%